Upcoming Project

1. Basic  Shanto Neer, Plot # 72, Road # 04, Block # B, Section# 12, Mirpur

2. Basic  A.R.Khan Palace,  Plot # 02, Road # 17, Sector # 4, Uttara R/A, Dhaka.

3. Basic  Lake View, Badda, Hatirjheel

4. Basic  Lotus,  Plot # 23 & 24, Road # 3 & 4, Block # A, Section # 02, Mirpur

5. Basic  Biva Palace,  74, Central Basabo, Dhaka

6. Basic  Green Valley,  Plot 751 & 756, Road # 8 & 7, Baitul Aman Housing Society,  Adabor, Dhaka.

7. Basic  Magnolia,  Plot # 12, Road # 19, Block # C, Section-10, Dhaka

8. Basic  Hanif Garden497,  West Shwrapara, Mirpur, Dhaka.

9. Basic  Rahman MansionC-424, Khilgoan, Dhaka.

10. Basic  Rahman Palace, 24/1, Matherteak,  Dhaka.

11. Basic  ParadisePlot # 38, 39 & 40, Badda,  Dhaka.

12. Basic Mangal Nibash,2 Shahar Khilgoan (Sepahibagh) ,

14. Basic Nasima Nibash, Plot # 264, Block # J, Bashundhara, Dhaka

15. Basic Saleha Bhaban,Plot # 02, Road # 06, Block # A, Section # 11, Pallabi, Mirpur, Dhaka

16. Basic Bangla, Plot # 04, Block # 6,  Pallabi, Mirpur.

17. Basic Firoz Khan Palace, Cha-21, Cha 21/1, North Badda, Dhaka

18. Basic Bhawal, Plot # 28, 29 & 29/1, West Malibagh, Dhaka

19.Basic Malek Mansion, 285/3, 285/4, North Shahjahanpur, Dhaka.

 

 

 

 

in