Upcoming Project

01. Basic  Paradise, Plot # 38, 39 & 40, Badda,  Dhaka.

02. Basic Neelachal, Plot # 12 & 14, Road # 07, Block # E, Banasree, Dhaka.

03. Basic  P.R.R. Heights, 620, Baro Moghbazar, Dhaka.

04. Basic Holiness Homes, Ta-134/7/1, Middle Badda, Dhaka.

05. Basic M. K. Palace, Cha-93/3/A & 95/B/2, Gopibagh, Badda, Dhaka.

06. Basic Rebeya Villa, Plot # C-41, Road # 02, Block # C, Aftabnagar, Dhaka.

07. Basic Ayesha Villa, Plot # 62, Road # 06, Block # A, Section # 12, Mirpur, Dhaka.

08. Basic  Azizia Mohal, 176, Middle Basabo, Dhaka.

09. Basic Shamsher Palace, 54, Middle Basabo, Dhaka.

10. Basic Dunia, 29/5/C, Babar Road, Dhaka.

11. Basic Sojib Tower, Plot # 15 & 17, Avenue Road, Block #E, Aftabnagar, Dhaka.

12. Basic Modhumoti, 62, West Rajabazar, Dhaka.

13. Basic Rashida Garden, Plot # 281, Road # 09,  Block # D, Bashundara, Dhaka.

14. Basic Tayamun Palace, 3/5, East Rampura, Dhaka.

15. Basic A.R Homes , 248, Central Basabo, Dhaka.

16. Basic Monowara Garden, Ja-65/1 & J/65/2, Middle Badda, Dhaka.

17. Basic  Saaj Garden, Plot # 06, Road # 08, Sector # 03, Dhaka.

18. Basic Mojid Mansion, Plot 07/A, Road No- 36, Gulshan, Dhaka.

19. Basic Biva Mahal, Plot # 134,  Block # B, Bashundhara, Dhaka.

20. Basic Shah, Plot # 581,  Road # 07, Baitul Aman Housing, Dhaka.

21. Basic Manoshi, Plot # 221,  Baro Moghbazar, Dhaka.

22. Basic Dokhina, Plot # 15, Ishakha Avenue, Sector – 06, Uttara R/A, Dhaka

23. Basic Madhobilota, Holding # 03, Dhaka Housing, Adabor, Dhaka

24. Basic Lake Castle, Plot No # 300/Q, Block # A , Bashundhara R/A, Dhaka

25. Basic Aljan, Plot No #  232, Block # B , Bashundhara R/A, Dhaka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in