Basabo

1. Basic  Prantik

Plot # C-13, Road # 02, Block # C, Aftabnagar, Dhaka

2. Basic  Eridanus

Plot # 34/B, East Basabo, Dhaka.

3. Basic  Sunny Dell

Plot # 35 & 35/B, North Basabo, Dhaka.

4. Basic Mahbub Mansion
14, Central Bashabo, Shabujbagh, Dhaka.