Uttara

1. Basic  Momotaj Mohal
Plot # 02, Road # 9/B, Sector # 07, Uttara R/A, Dhaka

2. Basic SunShine
Plot # 21, Road # 04, Sector # 10, Uttara R/A, Dhaka